Skoterregler i Lofsdalen

Tänk på att i Lofsdalen så samsas skidåkare och skoteråkare. Här visar vi varandra hänsyn och respekt. All skoterkörning sker på egen risk.

Skoteråkning i Lofsdalen är från och med säsongen 2022-2023 reglerad. Lofsdalen som by och turist­ort är helt beroende av att längd­skidåkare och skoter­åkare som kommer till Lofsdalen för att njuta av frilufts­liv i en stor­slaget fjäll­natur också får göra det.

Regleringen innebär ett antal förbättringar för Lofsdalens turistnäring; för besökare, stugägare och bybor samt för de markägare som ställer sin mark till förfogande för spår- och leddragning.

Två nya friåkningsområden

Friåkning med snöskoter är av förståeliga skäl väldigt uppskattat av många skoterförare och för att tillmötesgå dem finns två friåkningsområden för skoterkörning i vårt regleringsområde. Ett större på statlig mark vid Kölsjöfjället och ett mindre i Strådalen. I dessa områden är snöskoterkörning fri och inga ledrestriktioner gäller så länge som marken är väl snötäckt och skoterkörning har öppnat för säsongen.

Förbud att köra utanför led

Körning utanför led är i och med den kommun­ala regleringen ett lagbrott som kan medföra genom indraget ledkort och polisanmälan. Vår förhoppning är självklart att det aldrig ska behövas.

Kommunal föreskrift

Härjedalens kommuns föreskrift om förbud mot körning i terräng på snötäckt mark med terräng­skoter och annat motordrivet fordon inom reglerings­områden i Härjedalens kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Härjedalens kommun, samhällsutvecklings­förvalt­ningen föreskriver med stöd av 3 § TKL och 15 § TKF om förbud mot körning i terräng på snötäckt mark med motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på särskilt upplåtna skoterleder som är godkända av kommunen och upplåtna friåknings­områden som är godkända av kommunen under den tid då dessa är öppna.

Härjedalens kommun, Dnr: KS 2022/944

Se bifogad PDF-fil för fullständiga föreskrifter från kommunen längst ned på sidan.

Översiktlig karta

Regleringsområde

Rödstreckad yta.

Friåkningsområde

Kölsjöfjällets, Strådalens.

Naturreservat

Särskilda regler gäller.

Allmänna villkor och föreskrifter

 • Skoterföraren ska känna till de villkor och föreskrifter som gäller i Lofsdalens regle­rings­område.
 • Skoterföraren är skyldig att lösa föreskriven ledavgift i form av skoterledkort. Avgift framgår av särskild prislista.
 • Avgift ger rätt att färdas med snöskoter vars registreringsnummer angivits på skoterled­kortet.
 • Snöskoterkörning får endast ske vintertid i väl snötäckta område från det att skoterleden har öppnats för trafik.
 • Skoterleders öppnande och stängande meddelas här på Lofsdalsspårs hemsida samt Lofsdalsspårs sociala medier.
 • Observera att i hela det kommunala regleringsområdet är körning med snöskoter utanför anvisad led förbjuden och straffbar. Sådan körning kan polisanmälas. Körning i det reglerade området får alltså bara ske längs anvisade och markerade leder, på parkeringsplats och rastplats.
 • Fri körning med snöskoter utanför led får ske inom de friåkningsområden som visas på kartan ovan (röda). Körning får ske överallt inom dessa områden. OBS! All skoterkörning sker på egen risk!
 • Skoterlederna är markerad med skoterledssymbol och i fjällområdet även med ledkryss. Vid ledens sträckning över vattendrag finns endast ruskor eller käppar.
 • Skoterföraren har själv ansvar att kontrollera att leden är farbar. Vid körning över is, vattendrag och snöbroar måste särskild försiktighet iakttas. Föraren är skyldig att innan färd över is förvissa sig om att isen är farbar och säker.
 • Gällande hastighetsbegränsningar får inte överskridas.
 • Snöskotern skall vara i besiktigat skick – ”trimpipor” och andra tillbehör som orsakar högt och störande ljud är ej tillåtna.
 • Iaktta den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk och rennäring som gällande lagar föreskriver.

Vänligen iaktta förbudet

Den som bryter mot dessa villkor och föreskrifter kan utan ersättning få sitt skoterledskort indraget och/eller avstängas från fortsatt nyttjande av skoterlederna. Förseelsen är ett lagbrott som kan polisanmälas.

Undantag körning i terräng

För fullständiga undantag och villkor till dessa se bifogad PDF-fil längst ned på sidan. Följande är ett förenklat och ej villkorsbenämnande urval av undantagna grupper i regleringen:

Blåljuspersonal, renskötsel, jord – och skogsbruk, natur – och ledvärdar under tjänsteutövning, jakträttsinnehavare och jaktgäster, fiskerättsinnehavare, hämtning av fällt vilt vid jakt, preparering av skidspår, fast boenden och markägare m.fl.

Markägaren och dennes familj äger generell rätt att köra på egen mark inom förbudsområdet i samband med markens ändamålsenliga nyttjande. Fast boende (folkbokförda) inom regleringsområdet samt juridisk ägare till jordbruksfastigheter inom regleringsområdet har rätt att även framföra motordrivet fordon på väl snötäckt mark inom regleringsområdet, under förutsättning att berörd markägare gett sitt samtycke.

Vid körning utanför led — skoterförarens skyldighet

Vid nyttjande av motordrivet fordon utanför vägar och skoterleder inom regleringsområdet är det den enskildes skyldighet att:

 • för polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att han/hon äger rätt att färdas i området enligt någon av undantagsbestämmelserna..
 • iakttaga den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- skogsbruk och rennäring som gällande lagar föreskriver.

Försiktighetsregler för fast boende och markägare

Körning på och utanför skoterleder som stör djur och natur, jord- och skogsbruk, rennäring samt friluftslivet i området skall undvikas. Den som färdas utanför skoterled skall ha ett bestämt mål och syfte med färden. Friåkning i en fjällsluttning är exempel på körning som inte är tillåten. Särskild försiktighet skall iakttas i anslutning till de leder som bara är avsedda för skidåkning samt inom reglerområdets kalfjällsområden. Missbrukas reglerna kan omprövning ske i samråd med berörda parter (skärpning eller indragning).

För att systemet ska fungera krävs att samtliga som omfattas av undantagsregler visar stor försiktighet. Den särskilda färdselrätten för fast boende måste kombineras med ett kollektivt och enskilt ansvar kring syftet med regleringen.

Ägare till fritidshus inom förbudsområdet

Ägare till fritidshus inom förbudsområdet, med stuga belägen på egen mark eller arrenderad mark, äger rätt att vid färd till och från stugan framföra snöskoter på väl snötäckt mark. Undantaget gäller enbart för färd närmast lämpliga färdväg från tillåten skoterled alt, från enskild eller allmän väg till och från berörd fastighet. Undantaget skall gälla för fastighetsägaren /fastighetshyraren och dennes folk. Med ” dennes folk” menas förutom fastighetsägaren /fastighetshyrarens familjemedlemmar även gäster som följer med och färdas i sällskap med dessa. Man kan ej åberopa att man tillhör någons ”folk” utan att denne/dessa är i omedelbar närhet under färden.

Detaljplanelagda områden

Förbudet att framföra snöskoter omfattar även alla tätbebyggda områden samt områden med detaljplan som är belägna inom förbudsområdet. Gällande beslut om undantag (dispens) för leder inom sådana områden gäller även fortsättningsvis.

Aktivitetsföretag

Kan söka undantag/dispens från regleringen. För villkor se PDF längst ned på sidan.

Öppettider skoterleder

Skoterlederna är öppna till och med 1 maj årligen under förutsättning att marken är väl snötäckt. Friåkningsområde vid Kölsjöfjället stängs årligen 20 april. Lederna kan stängas tidigare om det är nödvändigt av säkerhets-, natur-, miljö- eller renskötselskäl. Aktuell information på Lofsdalsspårs hemsida och facebook.

Generella regler för skoterkörning Lofsdalen

Var vänlig och respektera att det endast är tillåtet att köra på de markerade lederna. Ingen åkning utanför led är tillåten hos oss i Lofsdalen. Följande hastighetsbegränsningar och regler gäller på lederna i och runt Lofsdalen:

 • Förarbevis för snöskoter. Traktorkort eller körkort utfärdat före år 2000 gäller också (svensk lag).
 • Åldersgräns 16 år (svensk lag).
 • Högertrafik.
 • Högsta hastighet är 70 km/tim (svensk lag).
 • Skidåkare och gående har ALLTID företräde, på leder liksom vid korsningar mellan skoterled och annan led eller väg (svensk lag).
 • Stopplikt gäller alltid för skoter som korsar allmänna vägar – oberoende om det finns stoppmärke eller inte (svensk lag).
 • Inga passagerare får sitta på skotern eller i släp när man korsar väg (svensk lag).
 • Var extra uppmärksam på kvällarna, då pistmaskinen preparerar lederna. Pistmaskinen tar upp hela bredden på skoterleden.
 • Undvik att köra hårt på lederna på kvällen när lederna är nypreparerade. Snön behöver sätta sig och frysa ihop.
 • Trimpipor är absolut förbjudna i Lofsdalen. Överträdelser polisanmäls.

Ditt ansvar som skoterförare

Oavsett vilket fordon du kör har du som förare det huvudsakliga ansvaret rent juridiskt. Att anpassa farten så att du hinner få stopp inom ditt siktfält är grundläggande, men kör inte fortare än att du kan hålla till höger på leden vid kurvor och krön så att du klarar mötande fordon som dyker upp.

Skoteråkning ingår inte i allmansrätten

Snöskoteråkning ingår inte i allemansrätten. Ändå är friheten att köra snöskoter i naturen större i Sverige än i något annat land i Norden. Den friheten måste vi värna om genom att använda snöskotern på ett ansvarsfullt sätt.
Rulla till toppen